Language: Nepali

Grant-Details

अनुदानको विवरण
नेपाल सरकार, कृषि विकास मन्त्रालय, सिंचाई तथा जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजनाबाट प्रदान गरिएको अनुदान विवरण  
 नेपाल सरकार, कृषि विकास मन्त्रालय, सिंचाई तथा जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजनाबाट प्रदान गरिएको अनुदान विवरण  
आ.ब. 2072/73
क्र.सं. कार्यक्रम/आयोजना बार्षिक स्वीकृत बजेट रु.हजार   अनुदान विवरण बार्षिक स्वीकृत अनुदान रकम रु.हजार  हालसम्मको अनुदान रकम खर्च रु.हजार  अनुदानग्राही संस्था (संख्या) जम्मा लाभान्वित कृषक संख्या मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु कैफियत
समूह सहकारी  उद्यमी
एकिकृत बाली तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम (312124-3/4) 214905 नमुना ICWM कार्यक्रम 17500 7500 4     600 १) कन्चनपुरमा ६ हेक्टर र दाङ्गमा 5 हेक्टर र स्याङ्गजामा १४ हेक्टर गरी जम्मा २५ हेक्टरमा विउ आलु उत्पादन भएको।झापामा 50 हेक्टर गहुँ उत्पादन भएको। उत्पादित करिव 350 मे टन विउ आलु आगामी वर्षको लागि वीउको रुपमा प्रयोग गर्न कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरिएको।                                                                               
२) स्याङ्गजामा २६हे. र दाङ्गमा ५हे. गरि जम्मा ३१ हे.मा मकै वीउ उत्पादन भएको।  
३) उक्त कार्यक्रम जलउपभोक्ता संस्था सङ्गको सहकार्यमा संचालन भएको र कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात सोझै जलउपभोक्ता संस्थाको खातामा खर्च भएको रकम भुक्तानीको व्यवस्था गरेकोले पारदर्शीता तथा जल उपभोक्ता संस्था नहर निर्माण तथा मर्मत सम्भार मा मात्र सिमित नभै कृषि कार्यक्रम तर्फ पनि उत्तरदायी देखिएको ।  
आधुनिक पोलिहाउसमा नमुना खेती प्रदर्शन ७५०० ५५००     २५० सल्यान जिल्लामा १५ रोपनी जग्गामा ३८ वटा हाईटेक पोलिहाउस निर्माण भएको छ जसमा १३ हजार टमाटर वोटको क्षमता छ र १३० मे.ट. प्रति बर्ष उत्पादनको अनुमान गरिएको छ।  
म्याचीङ्ग ग्राण्टमा साना फार्म मेशिनरी वितरण ५८४० 4400 ५५     १२७५ १४ जिल्लामा 55 वटा साना फार्म मेशीनरी वितरण भई उत्पादन लागत घटेको  
यूवा लक्षित कार्यक्रम ९८४० 94.8     158 158 १५८ जना यूवाहरुले 106 हे मा तरकारी खेती गरि करिव 400 मे टन थप  तरकारी उत्पादन भएको र तरकारी उत्पादन भई रहेकोले उत्पादन परिमाण अझ वढ्ने।  
४४ जिल्लामा व्लकमा विज बृद्धि कार्यक्रम ६४५ ६४०. 44 - - 264 ४४ जिल्लाहरुमा जम्मा 145हे. मा धान, १२४हे. मकै, १8८ हे. गहुँ र ९०हे. आलु गरी जम्मा ५४७ हेक्टरमा वीज बृद्धि कार्यक्रम भई धानको वीउ ५०7.5मे.ट., मकै वीउ 372मे.ट., गहुँ वीउ 733.2 मे.ट. र वीउ आलु 90 मे.ट. उत्पादन भएको।  
खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रम (312141-3/4) 207496 भुकम्प प्रभावित कृषकहरुको गोठ निर्माण 150000 148600 - - - 5944 5944 भुकम्प पिडित कृषकहरुको गोठ निर्माणको काम सम्पन्न भएको   
सामुदायिक अन्न तथा वीउ भण्डारण केन्द्र निर्माण 35000 32727.23 10     500 गोर्खा ,रामेछाप, सोलुखुम्वु र खोटाङ ४ जिल्लामा ७ वटा नयाँ अन्न वीउ भण्डारण केन्द्र निर्माण तथा गोर्खा, रामेछाप र सोलुखुम्बु जिल्लामा 3 वटा मर्मत भई भुकम्प पिडितलाई राहत हुनका साथै खाद्य सुरक्षामा टेवा पुगेको।