Language: English

भुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण

सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अप्लोड समय
1 ultra-light note book,desktop computer,laser printer 3121244 29511 biding process 300142817 the waves group 2074-10-02 6369050 2018-02-01
2 test bill 1 2131194 29511 Cotion 302963681 Saitech Computer ptd Lt 2071-09-30 74952.09 --- 2015-01-20
3 test bill 2 2131193 22522 Cotaion 300165722 Samvha Prtn.Press 2071-09-30 46330 -- 2015-01-20
4 test bill 3 3121193 22212 Darvau Patra 303865035 Atohome P.Ltd 2071-09-30 251628.40 -- 2015-01-20
5 TOYOTA HILUX Double Cab Pickups 3121244 29411 Direct Purchase 300047372 United Traders Syndicate Pvt.ltd. 2074-09-16 14247787 2018-01-12